Skip to main content

Kwaliteitshandboek

In het kwaliteitshandboek van de BVOB worden de protocollen beschreven die de aangesloten ondernemers in acht nemen bij het aanleggen, renoveren en ruimen van begraafplaatsen. De leidraad van het handboek wordt gevormd door de wet op de lijkbezorging en het Handboek voor de grond-, weg- en waterbouw.

Het kwaliteitshandboek kent in grote lijnen de onderdelen Algemeen, Aanleg c.q. grafdelven en renovatie van begraafplaatsen, Ruiming & Opgraving, Personele zaken, Veiligheid & Ongevallenregistratie, Administratieve en Technische zaken. Alle hoofdstukken bevatten protocollen en waar nodig een of meerdere checklists. Onderstaand vind u een korte beschrijving per onderdeel.

Aanleggen en renoveren van een begraafplaats en het delven van graven.
Hier wordt ingegaan op de aanleg van een nieuw of het uitbreiden van een bestaande begraafplaats. In dit onderdeel zijn ook protocollen opgenomen over het delven van een graf.

Ruiming van een begraafplaats en opgraving.
In dit onderdeel wordt er ingegaan op de informatievoorziening aan opdrachtgevers en derden, op de uit te voeren taken en de noodzakelijke werkvolgorde. Hiernaast wordt aandacht besteed aan belangrijke regels en voorschriften.

Personele zaken.
In dit hoofdstuk is vastgelegd op welke wijze instructie gegeven dient te worden aan medewerkers, welke voorzieningen noodzakelijk zijn en hoe met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM's) dient te worden omgegaan. Daarnaast is in dit hoofdstuk één en ander opgenomen over risicovolle taken en veiligheid en over (arbeids)gezondheidskundig onderzoek.

Veiligheid.
In het hoofdstuk over veiligheid is als eerste een model opgenomen voor het opzetten en invullen van het V&G-plan. Daarbij is gebruik gemaakt van de ‘V&G Modellen Bouwprocesbesluit' van het ministerie van VROM. Verder is vastgelegd hoe zal worden gehandeld in geval van ongevallen en bijna-ongevallen waarbij medewerkers zijn betrokken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan milieu-aspecten.

Technische zaken.
Veilig werken heeft alles te maken met het gebruik van goedgekeurd materiaal. Bij de aanschaf van materiaal wordt daar rekening mee gehouden. Materiaal moet ook worden bijgehouden en tijdig worden gekeurd, In dit onderdeel wordt dit beschreven, evenals het onderhoud aan machines.

Administratie.
Hierin wordt omschreven op welke wijze de administratieve zaken geregeld dienen te worden.